LIETUVOS ANGLŲ KALBOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA (LAKMA)

ĮSTATAI

 

•I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA), toliau tekste - Asociacija, yra savanoriškas Lietuvos anglų kalbos mokytojų ir dėstytojų, o taip pat juridininių asmenų, vykdančių anglų kalbos pedagoginę veiklą ir teikiančių vertimo paslaugas, susivienijimas. Asociacijos tikslas - koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2. Asociacijos pavadinimas - Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA).

1.3. Asociacijos buveinė: Studentų g. 39, Vilnius.

1.4. Asociacijos teisinė forma - asociacija.

1.5. Asociacija yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje ir organizacinį savarankiškumą. Asociacija taip pat gali turėti savo antspaudą ir logotipą.

1.6. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (toliau - Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

1.7. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Asociacijos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

1.8. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

•II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS RŪŠYS

2.1. Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra:

2.1.1. burti ir vienyti anglų kalbos mokytojus ir dėstytojus, kurie dėsto anglų kalbą Lietuvos pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse, specialiosiose, aukštesniosiose bei aukštosiose mokyklose ir kitose įstaigose;

2.1.2. sudaryti anglų kalbos mokytojams ir dėstytojams galimybę keistis pedagogine patirtimi, tobulinti profesinį lygį;

2.1.3. rūpintis anglų kalbos mokytojų ir dėstytojų bei kitų Asociacijos darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimu;

2.1.4. atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose bei organizacijose, įgyvendinant bendrus tikslus, o taip pat ginti savo narių darbo, ekonominius ir socialinius interesus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų Europos Sąjungos teisės aktų nustatytomis priemonėmis;

2.1.5. siekti užtikrinti efektyvų abipusį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Asociacijos narių ir su Lietuvos, Europos Sąjungos bei tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis;

2.1.6. konsultuoti kuriant anglų kalbos mokymosi standartus studijoms, profesinei praktikai ir moksliniams tyrimams ir vykdyti šių standartų laikymosi priežiūrą;

2.1.7. konsultuoti įvairias valstybės ir nevalstybines institucijas rengiant įstatymus, programas, teisinius ir kitus norminius dokumentus, susijusius su anglų kalbos mokytojų ir dėstytojų vaidmeniu;

2.1.8. konsultuoti įvairias valstybės ir nevalstybines institucijas bei vykdyti ekspertavimo veiklą visais su anglų kalbos mokymu ir mokymusi susijusiais klausimais;

2.1.9. teikti konsultacijas dėl vertimo iš anglų kalbos į lietuvių ar kitas užsienio kalbas ir atvirkščiai standartų bei ypatumų nustatymo;

2.1.10. kaupti visiems Asociacijos nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti Asociacijos narių tarpe;

2.1.11. leisti informacinį leidinį apie anglų kalbos mokymą Lietuvoje ir užsienio šalyse;

2.1.12. rengti seminarus, kursus, konferencijas, parodas programiniams, organizaciniams ir dalykiniams klausimams aptarti;

2.1.13. apjungti finansinius išteklius ir investicijas, vykdant Asociacijos tikslines programas ir projektus.

2.2. Asociacijos veiklos rūšys, siekiant įgyvendinti savo tikslus pasirinktose srityse:

2.2.1 vertimo raštu ir žodžiu veikla;

2.2.2. švietimui būdingų paslaugų veikla;

2.2.3. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

2.2.4. labdaros ir paramos fondų steigimas savo narių socialinei apsaugai gerinti;

2.2.5. kita profesinė ir mokslinė veikla;

2.2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas;

2.2.7. leidybinė veikla;

2.2.8. asociacijos išleistų knygų ir kitų leidinių mažmeninė prekyba;

2.2.9. bibliotekų ir archyvų veikla;

2.2.10. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

2.2.11. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;

2.2.12. reklama.

2.3. Asociacija turi teisę vykdyti kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti

2.4.Vykdyti veiklą, kuri yra licencijuojama, Asociacija gali tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

 

•III. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu. Norėdamas tapti LAKMA nariu, asmuo rašo prašymą asociacijos prezidentui ir užpildo nario anketą. Asamblėja gali priimti garbės narius už nuopelnus asociacijos veiklai.

3.2. Asociacijos nariai turi teisę:

3.2.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Asamblėjoje;

3.2.2. rinkti ir būti išrinktiems į Asociacijos valdymo ar kitus organus;

3.2.3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.2.4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie Asociacijos veiklą;

3.2.5. susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;

3.2.6. bet kada išstoti iš Asociacijos;

3.2.7. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

3.3. Asociacijos narys privalo:

3.3.1. laikytis Asociacijos įstatų;

3.3.2. teikti Asociacijos valdymo organams reikalingą informaciją apie savo veiklą, susijusią su Asociacija;

3.3.3. nustatyta tvarka laiku mokėti nario ar kitus nustatytus mokesčius;

3.3.4. dalyvauti Asamblėjoje;

3.3.5. saugoti jam atskleistas Asociacijos ir jos narių komercines ir kitas paslaptis;

3.3.6. vykdyti Asociacijos valdymo organų priimtus sprendimus ir kitus nario įsipareigojimus.

3.4. Asociacijos Valdybos sprendimu nario veikla Asociacijoje gali būti suspenduota, jeigu narys:

3.4.1. nevykdo šiuose įstatuose nustatytų pareigų;

3.4.2. sąmoningai kliudo Asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų;

3.4.3. sistemingai (du ir daugiau kartų) nemoka nario mokesčio.

3.5. Sprendimą dėl nario pašalinimo priima Valdyba.

3.6. Pašalinti arba savanoriškai nutraukę veiklą Asociacijoje nariai, neturi teisės pretenduoti į Asociacijos turtą, stojamuosius, einamuosius nario mokesčius ir tikslinius įnašus.

•IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

•4.1.Asamblėja.

•4.2.Valdyba.

•4.3.Prezidentas.

•V. ASAMBLĖJA

5.1. Asamblėja -Asociacijos organas. Tai visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, kuriame sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys Asamblėjoje turi vieną balsą.

5.2. Asamblėja:

5.2.1. keičia Asociacijos įstatus;

5.2.2. renka ir nušalina Asociacijos Valdybos narius;

5.2.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

5.2.4. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;

5.2.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

5.2.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

5.2.7. tvirtina Asociacijos veiklos programą, kitų programų projektus, ateinančių metų sąmatas ir sąnaudų biudžetą;

5.2.8. nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

5.2.9. sprendžia kitus Asociacijai aktualius klausimus.

5.3. Asamblėja šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Prireikus, Asociacijos Valdyba gali sušaukti papildomus Asamblėjos susirinkimus.

5.4. Asamblėjos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

5.5. Asociacijos valdymo organas arba narys turi teisę kreiptis į teismą dėl pakartotinio Asamblėjos susirinkimo šaukimo tais atvejais, jei Asamblėja nebuvo šaukta šių įstatų numatyta tvarka.

5.6. Asamblėjos susirinkimo posėdžiai turi būti protokoluojami.

•VI. VALDYBA

6.1. Valdyba - kolegialus Asociacijos valdymo organas, renkamas Asamblėjos trejų metų kadencijai.

6.2. Valdybos kompetencija:

6.2.1. organizuoja Asamblėjos susirinkimus;

6.2.2. renka Prezidentą, Viceprezidentą, Sekretorių; sprendžia, ar Iždininką rinks iš savo tarpo, ar samdys atskirai kaip asociacijos darbuotoją;

6.2.3. vykdo Asamblėjos sprendimus ir kitus pavedimus;

6.2.4. informuoja Asociacijos narius apie Asociacijos Valdybos veiklos planus ir įvykusių posėdžių sprendimus;

6.2.5. nustato Asociacijos lėšų kaupimo ir panaudojimo tvarką;

6.2.6. priima sprendimą dėl leidimo Asociacijos nariui naudotis Asociacijos turtu;

6.2.7. priima sprendimus dėl Asociacijos nario veiklos sustabdymo ar pašalinimo;

6.2.8. atlieka Asociacijos veiklos kontrolę;

6.2.9. nustato darbuotojų pareigybinius nuostatus ir atlyginimus;

6.2.10. sprendžia kitus Asociacijai aktualius klausimus.

6.3. Valdybos sprendimas priimamas, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip ½ Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius lygiomis dalimis, sprendimą lemia Prezidento balsas.

6.4. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

 

•VII. PREZIDENTAS

7.1. Prezidentas - vienasmenis Asociacijos valdymo organas, renkamas Valdybos sprendimu trejų metų kadencijai.

7.2. Prezidento kompetencija:

7.2.1. organizuoja ir veda Asociacijos darbą;

7.2.2. atstovauja Asociaciją visose valstybinėse ir tarptautinėse institucijose, struktūrose ir organizacijose;

7.2.3. šaukia Valdybos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

7.2.4. organizuoja ir vykdo Asociacijai priklausančių filialų, atstovybių, ir kitų juridinių asmenų steigimo darbus;

7.2.5. nustato ir tvirtina informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo Asociacijos nariams tvarką;

7.2.6. rengia ir pateikia Asamblėjai kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;

7.2.7. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

7.2.8. organizuoja viešos informacijos paskelbimą.

 

•VIII. TURTAS IR LĖŠŲ ŠALTINIAI

8.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir kitas šiuose įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas įstatymų nustatyta tvarka.

8.2. Asociacija turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.

8.3. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.

8.4. Asociacijos pajamų šaltiniai:

8.4.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

8.4.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos ir turtas;

8.4.3. Lietuvos bei užsienio fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

8.4.4. Asociacijos įsteigtų juridinių asmenų pelnas;

8.4.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose esančias lėšas;

8.4.6. kitos pajamos, įgytos Lietuvos Respublikos įstatymams ir norminiams teisės aktams neprieštaraujančia tvarka.

8.5. Visus finansinius dokumentus pasirašo LAKMA Prezidentas arba Iždininkas, jiems nesant - įgaliotas asmuo.

 

•IX. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

9.1. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

9.2. Vienu metu Asociacija negali būti ir reorganizuojama, ir pertvarkoma. Visus klausimus, susijusius su asociacijos veiklos baigimu, sprendžia Asamblėjos metu išrinkta likvidacinė komisija.

9.3. Asociacija gali būti priverstinai likviduojama likus mažiau negu trims nariams. Per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

 

•X. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO TVARKA

10.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialams vadovauja Prezidento patvirtinta filialo Taryba.

10.2. Asociacijai draudžiama steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu.

10.3. Filialai ir atstovybės steigiami, jų veikla nutraukiama Prezidento sprendimu. Filialų ir atstovybių skaičius yra neribojamas.

10.4. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės vadovų skyrimo ir atšaukimo priima Prezidentas.

 

•XI. INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ SKELBIMAS

11.1. Su Asociacijos veikla susijusi vieša informacija skelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas".

11.2. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama Prezidento sprendimu.

11.3. Prezidentas kiekvienais metais kasmet vykstančios Asamblėjos susirinkimo metu turi parengti ir pateikti praėjusių vienerių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą ir sudaryti sąlygas Asociacijos nariams ir kitiems interesantams su ja susipažinti.

11.4. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

11.4.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

11.4.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

11.4.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

11.4.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

11.4.5. kita informacija, pareikalauta visuotiniame Asociacijos susirinkimo ar valdymo organo.

 

•XII. ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

12.1. Įstatų keitimo ir papildymo klausimus sprendžia Asamblėja.

12.2. Sprendimai dėl įstatų pakeitimo ir papildymo priimami ne mažesne kaip kvalifikuota 2/3 balsavime dalyvavusių Asociacijos narių balsų dauguma. Pakeistus Asociacijos įstatus pasirašo Asociacijos Prezidentas.

12.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Asociacija Juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų Asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

 

•XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Šie įstatai galioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

13.2. Šiuose įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.