Atnaujintos užsienio kalbų bendrosios programos: siekis optimizuoti ugdymo turinį

Pranešime bus aptartas pradinio ir pagrindinio ugdymo užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimas šiais aspektais: mokinio kompetencijų ugdymo integravimas; integruojamųjų temų realizavimas; pasiekimų grupavimas ir atranka; mokymosi turinio detalizavimas ir aktualizavimas atsižvelgiant į dabarties realijas ir kalbos vartojimo kontekstus; mokinių pasiekimų vertinimas; I ir II užsienio kalbos tikslų, uždavinių ir mokymosi turinio dermė.