SPRA VDU

Pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programų atnaujinimas Vytauto Didžiojo universitete remiantis vieningos Europos aukštojo mokslo erdvės principais (santrumpa – SPRA VDU)

PROJEKTO PARTNERIAI:

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija LAKMA

Lietuvos dailės istorikų draugija

Lietuvos teisininkų draugija

Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija

VDU pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programos nepakankamai suderintos su Europos aukštojo mokslo erdvės principais. Tyrimai (VDU, Dėstymo kokybės vertinimas, 2006-2009; VDU, Hegesco, 2009) rodo, kad dėstytojams trūksta metodinių priemonių ir gebėjimų studijų programų suderinimui su europine dimensija. Sprendžiant nesuderinamumo problemą įgyvendinant projektą, studijų programų atnaujinimas būtų grindžiamas numatomų studijų rezultatų formulavimo, pasiekimų vertinimo ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo principais. Remiantis šiais principais projekte siekiama: 1) sudaryti tinkamas metodologines ir metodines sąlygas studijų programų atnaujinimui parengiant, išbandant, koreguojant ir aprobuojant metodines priemones, skirtas dėstytojų profesiniam tobulėjimui; 2) atnaujinti, įvertinti ir išbandyti devynias studijų programas atnaujinant programų ir modulių aprašus, pritaikant juos tarptautinių studijų mainams, įvertinant, koreguojant, vykdant bandomuosius studijų užsiėmimus. Projekto tikslinės grupės – VDU studentai ir dėstytojai. Įgyvendinus projektą, studentai turės galimybes studijuoti pagal kokybiškai atnaujintas programas, teikiamas aktualių studijų rezultatų ir inovatyvių mokymo(si)metodų pagrindu. Studentai įgis gebėjimus, atitinkančius darbo rinkos ir visuomenės poreikius, todėl lengviau įsilies į darbo rinką. Dėstytojai turės galimybes išplėtoti profesinius gebėjimus ir bus pasirengę kokybiškai atnaujinti studijų programas. Projekte rengiamos inovatyvios ir Europos aukštojo mokslo prioritetus atitinkančios metodinės priemonės, kurios bus naudojamos ne tik projekte, bet ir jo tęstinumui. Be ESF paramos studijų programų atnaujinimas būtų nepakankamai pagrįstas, mažintų VDU studijų kokybę ir absolventų konkurencingumą. ESF parama teigiamai įtakotų VDU vidinio kokybės užtikrinimo sistemos kūrimo stabilumą, nes projekto metu būtų padėtas koncepcinis pamatas šios sistemos plėtotei.